Статут Тернівського ліцею

Статут закладу

Статут Комунального закладу “Тернівський ліцей”

Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіти», «Про дошкільну освіту», ” Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та інших законодавчих актів України. Навчальний заклад передано із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району Харківської області до комунальної власності Новопокровської селищної ради та змінено найменування Тернівського навчально-виховного комплексу Чугуївсбкої районної ради Харківської області.

повна назва: Комунальний заклад «Тернівський ліцей»  Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області, скорочена назва: Тернівський  ліцей (далі – Заклад освіти).

1.2. Заклад освіти є власністю Новопокровської селищної ради.

Заклад освіти заснований на комунальній формі власності та має статус комунального закладу.

Засновником закладу є Новопокровська селищна рада (далі – Засновник).

1.3. Повне найменування закладу освіти:

  • українською мовою – Комунальний заклад «Тернівський ліцей»  Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області;
  • англійскою мовою – Communal institution “Ternovsky Lyceum” of Novopokrovskyi settlement council of Kharkiv region Chuguiv district

Скорочене найменування закладу освіти:

  • українською мовою – Тернівський ліцей;
  • англійскою мовою – Ternovsky Lyceum.

Місцезнаходження закладу освіти: 63521 Харківська область, Чугуївський район, с Тернова, вул. Центральна, буд. 251

1.4. Заклад освіти є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, за галузевою спрямованістю підвідомчий відділу освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради.

1.5. Заклад освіти утворений та зареєстрований у порядку, який визначений чинним законодавством України, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Заклад освіти як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового Закладу освіти, що не має на меті отримання прибутку. Доходи Закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.6. Заклад освіти є юридичною особою публічного права, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в органах Казначейства та самостійний баланс.

1.7. Головною метою Закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями Навчального закладу є:

– виховання громадянина України;

– формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

– виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання у здобувачів освіти  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, Органом управління та цим Статутом.

1.10. Заклад освіти діє в межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та цим Статутом.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У закладі освіти визначена українська мова навчання.

Структурні підрозділи закладу освіти:

Дошкільний підрозділ

– різновікова група;

Шкільний підрозділ

– початкова школа (І ступень), що забезпечує початкову освіту тривалістю чотири роки.

– гімназія (ІІ ступень), що забезпечує базову освіту тривалістю п’ять років.

-ліцей (ІІІ ступень), що забезпечує профільну середню освіту тривалістю два роки.

1.13. Освітній процес (форми навчання) у Закладі освіти здійснюється за основними формами здобуття освіти: інституційна, дистанційна, індивідуальна. Положення про основні форми здобуття освіти затверджує центральний орган виконавчої влади.

1.14. Заклад освіти має право:

– визначати форми і засоби організації освітнього процесу;проходити в установленому порядку державну атестацію;

– брати участь у нацуково-педагогічних проектах;

– визначати варіативну частину навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми, посібники, підрусники;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та  центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових договорів, договорів про співробітництво за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними навчальними закладами;

– надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів та вихованців, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі договору про співробітництво;

– здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.15. У закладі освіти можуть створюватися та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, вихователів, батьків.

1.16. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється комунальними установами охорони здоров’я Чугуївського району Харківської області та (або) медичними працівниками Навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.17. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

1.18. Заклад може створювати у своєму складі класи з дистанційною формою навчання, класси з поглибленим вивченням окреми предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.19. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

1.20. Наповнюваність класів Закладу освіти не може перевищувати 30 учнів.